USM

USM

Ultrasəs müayinə (USM) səs dalğalarından faydalanaraq daxili orqanların görüntüləmə üsuludur.

Rentgen şüaları kimi, ultradalğalı şüalar da toxumaların arasından keçir və sonra da əks olunur. Əks olunduqda bu şüalar monitorda müəyyən təsvirlər yaradır. Bu təsvirlərə əsaslanaraq həkim pasientin orqan və toxumalarının vəziyyətini qiymətləndirir. Müayinələr tam ağrısız və öncədən hazırlıq tələb olunmadan aparılır.

USM müayinələr: 

Süd vəzi

Üst abdominal

Tam abdominal

Çanaq boşluğu orqanları

Qalxanvari vəz

Skrotal

 Bud-çanaq oynağı

Hamiləlik (doppler)

Serero vaskular dopler

Aşağı ətrafların arterial və venoz doppleri

Yuxarıətrafların arterial vəvenozdoppleri

 Tibbi görüntüləmə cihazlarımız son model olması ilə bərabər, çox yüksək keyfiyyətli görüntüsü, diaqnostik informativliyi ilə fərqlənir. USM Müayinələri  Hayat klinikasında olan GE Voluson E6 və Logic S7 aparatları vasitəsilə aparılır.

 

• Voluson E6 vizualizasiyakeyfiyyətinitəminedir.

• Yenilənmiştexnologiyalardiaqnostikanınvəmüayinənineffektivliyininetibarlılığınıartırır.

• SonoVCAD ™ heart proqramı, tövsiyəediləntaramabölmələrinəuyğunolaraq, dölüngörüntülərinivəaortikarşımıaraşdırmaqüçünyenibiralqoritmhazırlayır.

• SonoAVC ™ follicle avtomatikolaraqanexogenstrukturlarınsayını, ölçüsünüvəhəcminiyumurtalığın 3D görüntüsündənvə s. hesablayır.

• İnformativvəpraktikicəhətdənzərərsizolanbuaparatvasitəsiləqarınboşluğuorqanlarının, böyrəklərin, kiçikçanaqorqanlarının, qalxanabənzərvəzinin, ürəyin, damarların, hamiləliyinvə s. müayinələrihəyatakeçirilir